DDM Praha 2 hledá ředitele

DDM Praha 2 hledá ředitele

DDM Praha 2 hledá ředitele

19.03.2024


Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace:


Dům dětí a mládeže Praha 2,
s
e sídlem Slezská 920/21, Praha 2

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • »  odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
  »  příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících v délce minimálně 4 let,
  »  plná svéprávnost,
  » bezúhonnost,
  » zdravotní způsobilost,

  » znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

»  pedagogické aspekty práce na pozici ředitele, pedagogická koncepce odpovídající zaměření domu dětí a mládeže a představa uchazeče o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,
»  znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
»  znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,
»  základní ekonomické znalosti,
»  organizační a řídící schopnosti.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • »  jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • »  datum a místo narození uchazeče,
 • »  místo trvalého pobytu uchazeče,
 • »  pozice, na kterou se uchazeč hlásí,
 • »  datum a podpis uchazeče.
K přihlášce přiložte:
 • »  strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
  »  ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona o pedagogických pracovnících,
  »  doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

  »  
  koncepci dalšího rozvoje školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude rovněž obsahovat analýzu hospodaření tohoto školského zařízení (podklady za uplynulých 5 let budou k dispozici v Domě dětí a mládeže Praha 2), rozvojové záměry organizace (nabídka aktivit, prostorové zázemí apod.) v souladu s uvedením ekonomických možností a potenciálu a konkrétní spoluprací se školami v lokalitě. Koncepce bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adrese www.prahaskolska.eu (sekce konkursy) a na webu Domu dětí a mládeže Praha 2, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele této příspěvkové organizace; vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,
  »  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  »  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, správcem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona a vyhlášky č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, skartační lhůtě, kontakty na správce a další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete na adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS“ – Dům dětí a mládeže Modřany“ a „NEOTEVÍRAT“ musí být doručeny do 16. 1. 2024 do podatelny zřizovatele, kterým je hl. m. Praha:

Magistrát hlavního města Prahy Odbor školství, mládeže a sportu Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1Konkurs na funkci ředitele DDM Praha 2 

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.